مصاحبه اختصاصی دکتر فردوس باقری با رسانه شب تحول دیجیتال ایران

دکتر فردوس باقری

دکتر فردوس باقری، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن، در مصاحبه اختصاصی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران ضمن تاکید بر مسائل اقتصاد کلان فعلی کشور، شب تحول دیجیتال ایران را شبی برای هم افزایی، همدلی و همراستای بیشتر نقش آفرینان حوزه تحول دیجیتال دانست. فردوس باقری همچنین بر نقش چشمگیر ارزیابی های بیرونی همچون جایزه ملی تحول دیجیتال در توسعه بنگاه های کشور تاکید کرد.