مصاحبه اختصاصی مهندس مهدی ملکی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران

مهندس مهدی ملکی

مهندس مهدی ملکی، معاون نوآوری و برنامه ریزی بیمه رازی، در مصاحبه اختصاصی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران، تحقق رویای ایران دیجیتال را در گروی دیجیتالی نمودن تمامی فرایندها در کلیه بخش های کشور دانست. مهندس ملکی همچنین با ابراز خرسندی از برگزاری رویدادهایی همچون شب تحول دیجیتال ایران، از نقش آن در غنا و کیفیت سازمان های ایران گفت.