مصاحبه اختصاصی دکتر احسان عابدی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران

دکتر احسان عابدی

دکتر احسان عابدی، مدیر گروه تحول دیجیتال بانک ملت، در مصاحبه اختصاصی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران، ضمن تاکید به ابعاد کشور دیجیتال، تحول دیجیتال کشور را نیازمند حمایت کامل مدیران ارشد دانست. دکتر عابدی همچنین به نقش چشمگیر رویدادهایی همچون شب تحول دیجیتال ایران در فرهنگ سازی این حوزه اشاره کرد.