ویدیوی سخنرانی دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در شب تحول دیجیتال ایران

دکتر محمود نیلی

ویدیوی سخنرانی دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در شب تحول دیجیتال ایران در سایت قرار گرفت. این سخنرانی از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.