راهنما

ضمن تشکر از حضور درسومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، مواردی جهت سهولت سازمان های شرکت کننده در تکمیل اظهارنامه، ارائه می گردد.

  • در محور زبدگی دیجیتال، در ۲۰ مولفه ارزیابی صورت خواهد پذیرفت که هریک از مولفه ها دارای تعدادی شاخص فرایندی و تعدادی شاخص نگرشی است.
  • در محور نوآوری دیجیتال، هریک از سازمان ها پس از معرفی محصول خود در بخش شناسنامه، می بایست به تکمیل اظهارنامه در سه مولفه اصلی این محور اهتمام ورزند.
  • در محور رهبران دیجیتال، سازمان های شرکت کننده صرفا به معرفی کاندیدای خود خواهند پرداخت.
نحوه تکمیل اظهارنامه
  • هریک از مولفه ها دارای تعدادی شاخص هستند که سازمان ها با توجه به میزان بلوغ خود باید وضعیت خود را در هریک از شاخص ها معین نمایند.
  • مولفه های تکمیل نشده با رنگ آبی مشخص هستند که سازمان ها با انتخاب این موارد امکان تکمیل آن ها را خواهند داشت.
  • پس از تکمیل و ثبت نهایی هریک از مولفه ها، آن مولفه به رنگ سبز نمایش داده می شود و پس از آن امکان تغییر برای آن میسر نخواهد بود.
  • در صورت وجود شک و ابهام در خصوص هریک از شاخص های مربوط به مولفه ها، امکان انتخاب گزینه «ذخیره کنید و بعدا ادامه دهید» در نظر گرفته شده که با انتخاب این گزینه مولفه مدنظر به حالت پیش نویس در می آید و امکان ویرایش آن تا آخرین مهلت تکمیل اظهارنامه فراهم خواهد بود.

سازمان ها با انتخاب گزینه «وضعیت کلی فرم ها» از صفحه اصلی اظهارنامه، امکان مشاهده وضعیت مولفه ها، در هریک از محورها را خواهند داشت. مولفه هایی که با رنگ آبی نمایش داده شده، فعلا تکمیل نگردیده است، مولفه های سبز رنگ تکمیل و ثبت آن ها نهایی شده است و مولفه هایی که در مقابل آن ها عبارت «پیش نویس» ذکر گردیده، برخی از شاخص های آن بی پاسخ است و نیاز به تکمیل دارد.

در صورت پاسخگویی کامل به شاخص ها، تمامی مولفه ها در سه محور سبز خواهند شد و تکمیل اظهارنامه شما به پایان می رسد.