ثبت نام آنلاین جایزه

مشخصات عمومی سازمان
نشانی دفتر مرکزی
مشخصات مدیر عالی سازمان
مشخصات نماینده سازمان (جهت هماهنگی امور با دبیرخانه جایزه)
لطفا صبر کنید
قوانین و شرایط شرکت در نخستین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی
1. تضمین صحت و درستی اطلاعات عنوان شده در فرم های ثبت نام و خودارزیابی و همچنین اطلاعات تکمیلی ارائه شده به تیم های ارزیابی، بر عهده سازمان می باشد. هرگونه مغایرت اطلاعات با واقعیت، باعث حذف سازمان از فرآیند ارزیابی خواهد شد.
2. در صورت نیاز به بازدید تیم ارزیابی از محل سازمان، کلیه هماهنگی ها و هزینه های “ایاب و ذهاب” و “اسکان” تیم ارزیابی، بر عهده سازمان متقاضی خواهد بود.
3. در صورت تصمیم سازمان به خروج از فرآیند ارزیابی پس از پایان مهلت ثبت نام و شروع فرآیند ارزیابی، امکان عودت هزینه ثبت نام وجود نخواهد داشت.
4. مهلت ثبت نام و ارسال اظهارنامه ها بر مبنای تقویم جایزه بوده و به موارد ارائه شده خارج از برنامه زمانبندی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. پس از تكمیل و ارسال فرم ثبت نام آنلاین، دبیرخانه جایزه با نماینده سازمان متقاضی تماس گرفته و برای مراحل بعدی كار، هماهنگی های لازم صورت خواهد پذیرفت.